پرورش تاس ماهیان در استخر های خاکی

مرحلۀ نهایی واصلی پرورش تاس ماهیان در استخرهای خاکی است ، در این محل بچه ماهیان مانندشرایط طبیعی تغذیه کرده ورشد می یابند و پس از آنکه قادر به حفظ خود و جستجوی غذا گردیدند به رودخانه رها می شوندپس از آماده نمودن استخرهای پرورش ،موقعی اقدام به انتقال بچه ماهیها یا کشت آنها می گرددکه استخر های خاکی واجد شرایط زیر باشند:

1-    استخر باید عاری از علف وخزه باشد.

2-    pH بین 7 تا 8

3-    اکسیژن محلول کمتر o2از 6 میلی گرم نباشد.

4-    ایندرید کربنیک  co2 تا 10 میلی گرم در لیتر

5-    هیدروژن سولفورH2s صفر باشد.

6-    شفافیت کمتر از 30 سانتیمتر نباشد.

7-    اکسید اسیون مواد آلی برابر 10 تا 20 میلی گرم اکسیژن در لیتر .

8-    آهن کلی تا یک میلی گرم در لیتر

9-    سولفاتها تا 10 میلی گرم در لیتر .

روش وتعداد کشت ماهیها در استخرهای خاکی

اگر فقط یک نوع از تاس ماهیان ( اوزون برون ،فیل ماهی ،تاس ماهی ،شیپ ماهی )در استخرهای خاکی پرورش داده شود تعداد بچه ماهیها در هر هکتار نباید بیش از 70 تا 80 هزار عدد باشددر مورد اوزون برون عملاً می توان این مقدار را تا 100 وحتی 150 هزار عدد در هکتار افزایش داد.

در مواردی که در استخرها پلانکتون بمقدار زیاد و بنتور بحد کافی رشد یابد می توان دو نوع از تاس ماهیان را در یک استخر پرورش داد( ازون برون + تاس ماهی )چون تاس ماهی بیشتر از بنتور  و ازون برون از پلانکتونها تغذیه می آورند.

تعداد بچه ماهیها در چنین استخرهایی برابر با 100 تا 120 هزار عدد در هکتار خواهدبود.

نسبت کشت توأم اوزون برون وتاس ماهی به ترتیب 2بر یک خواهد بود یعنی در مقابل هر 100 اوزون برون 50 هزار تاس ماهی به استخرها ریخته می شود.

در کشت توأم این نکته را نیز باید رعایت کرد که اول اوزون برون به استخرها ریخته شود و حداکثر بعد از 3 تا 5 روز اقدام به کشت تاس ماهی نمود،اختلاف سن این دو ماهی نیز از این مدت نباید تجاوز کند. همچنین فیل ماهی بهیچوجه نمی توان بعنوان کشت توأم استفاده نمود چون سایر بچه ماهیها را می خورد.

تاس ماهیها در استخرهای پرورش

در استخرهای پرورش تاس ماهیان از غذاهای زنده که بطور طبیعی پرورش یافته اند تغذیه بعمل آورده و رشد می کنند . مقداری از این موجودات بوسیلۀآب و مقداری هم از تخمهایی که در خاک موجود است حاصل می گردد.ولی این مقدار غذاها پس از چند روز که از کشت بچه ماهیها گذشت رو به نقصان گذاشته وتکافوی تغذیه آنها را نخواهدکردبنابراین قبلاً باید بوسیۀ کود و کشت موجودات زندۀ غذایی به ازدیاد آنها کمک کرد تا بچه ماهیها بدون غذا نمانند و محصول ماهی کم نشود البته همیشه مقدار و انواع این غذاهای زنده که feeding bases نیز نامیده می شوند باید در آزمایشگاههای مربوط ،کنترل و با رشد بچه ماهیها و محصول ماهی مقایسه گردد.

برحسب مطالعات و بررسیهایی که در سال 1350 در استخرهای پرورش تاس ماهیان در کارگاه تکثیر مصنوعی و پرورش تاس ماهیان در سفیدرود بعمل آمده گروههای زیر از زئو پلانکتونها و بنتوز مشخص و جدا گردیده اند.

زئو پلانکتون : 1- کلادوسرا 2- کوپه بودا    3- روتاتوریا    4-فیلوپودا

بنتورها  : 1- شیروندمیده 2-اولیگوختا 3- مولوسکا   4- کولئوپترا

تمام موجودات فوق جهت تغذیۀ بچه ماهیها مفید نیستند.حتی بعضی از گروهها سبب کاهش محصول ماهی و عدم رشد آنها می گردند.


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 شهریور 1391    | توسط: jamshid darzi    |    | نظرات()

اشتراک این مطلب در :